HUGO

Přihlášení:

Přezdívka:

Heslo:Registrace

Hermetismus očima českého hermetika Jana Kefera


Hermetismus název tohoto filosofického směru je odvozen od Herma, egyptského boha měsíce Thota, který je legendárním tvůrcem první nábožensko-filosofické syntézy a to Smaragdové desky.
Co to je hermetismus? Budu citovat českého hermetika Jana Kefera, který ve své knize Syntetická magie definuje hermetismus jako „filosofický směr, který se pokouší překlenouti propast mezi jednotlivými jevy a jednotným světovým názorem.“ K tomu je využíván aparát vědecký, tedy vychází se z jevů vědecky prokázaných a na druhou stranu hermetismus pracuje s jevy, vlivy a silami, které věda doposud neuznává. Chtěl bych tedy ještě upozornit, že hermetismus nepopírá výsledky vědy. Naopak, opírá se o ně. Hermetismus však nezůstává v úzkém profilu či v malé výseči vědeckého zkoumání. Tam, kde vědecké principy nestačí si hermetikové zavádějí principy nové.
Zkoumání takovýchto skrytých jevů po stránce teoretické hermetici nazývají okultismem a práce s těmito jevy na poli praktickém je označována jako magie.
Okultismus, jak už jsem řekl, jest nauka o tajném, skrytém a obsahuje hypotézy a dogma hermetismu. Jako metodu svého bádání využívá analýzu, analogii a syntézu.
Magie jest praktickou částí hermetického systému a právě zde jsou aplikovány poznatky z oblasti okultní.

Hermetismus má tedy nauky teoretické čili okultní a praktické neboli magické.
Pod teoretickou část hermetismu se řadí okultní filosofie, teoreticko-filosofická část astrologie, alchymie a hermetické lékařství.
Druhou část hermetismu je možno rozdělit na magii vlastní, astrologii a vědy divinační, alchymii a hermetické lékařství.

Magie vlastní:
- část aktivní se zove Teurgie – toto slovo označuje vyvolávání duchů, larev, andělů, démonů a bohů. Operatér k tomu může použít síly určitých jmen tedy magii slova, nebo písma, barvy či tónu. Ještě existuje jeden prostředek k usměrnění astrálních jevů podle vůle operátora a tím jsou zpětné odrazy. Zjednodušeně řečeno: co je nahoře je i dole. Činy ve fyzickém světě ovlivňují svět astrální a obráceně. Příkladem jest magie sexuální.
- část pasivní se zove Mystika. Mystikovy cíle jsou v jeho individualitě, neboť, jak píše Kefer, „Bůh, jenž je všudypřítomný a jenž jest zároveň vším, jest obsažen i v našem těle, jak fysickém tak i duchovním a že jsme tudíž částicí tohoto Boha a v přeneseném slova smyslu bohem samým.“

Astrologie:
I ta se dělí a to podle účelu jemuž má sloužit. - První je astrologie analogická. Podle Smaragdové desky jsou pohyby planet a hvězd, jejich dráhy a přitažlivé síly opakované ve zmenšeném měřítku ve hmotě. Je to v podstatě obměna moderních molekulárních teorií.
- Astrologie influenční upřesňuje vlivy planet, jejich drah a pohybů na člověka a hmotu.
- Astrologie divinační vychází z astrologie analogické i influenční. Tento třetí typ astrologie umožňuje předvídat události na zemi ( mikrosvětě ) a to z propočítání pohybu těles makrosvěta.
Jsou ještě další astrologické techniky, ale ty jsou podle Kefera méně dokonalé. Zmiňuje cheiromantii, geomantii, pyromantii, hydromantii.

Alchymie:
Jako se magie obrací k člověku, tak hlavním zájmem alchymie je neorganická hmota, kterou se snaží vrátit do stavu prahmoty. Tuto prahmotu pak alchymista je schopen přetvořit podle svých požadavků na jinou látku či kov.

Hermetické lékařství:
Využívá při léčbě krom moderních vědecky uznávaných postupů také astrologii či magii. Léky jsou předepisovány tak, aby měli standardní chemickou působnost a zároveň, aby souhlasily s hermetickými zákony.
To bylo stručné rozdělení hermetismu. Nebylo však úplné, neboť může zasahovat i do jiných oblastní lidského bytí jako např. do bohosloví, astronomie, chemie, biologie, psychologie, umění a podobně. Na závěr bych ještě citoval Kefera, který říká, že „kombinací hermetismu a jiného oboru nauk, věd a umění vznikají nové nauky syntetické, jež dávají podnět k novému směru bádání, jenž pokud je posuzován rozumově a v duchu přísné vědecké práce, přináší velmi mnoho kladného, co jest schopno obohatiti filosofický názor na světové dění.“

Manheru


Zatím nehodnoceno

Pro ohodnocení se musíte přihlásit!

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit!

Nenalezeny žádné komentáře

Created by Erbureth, Erbureth@seznam.cz